دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : پری چهره   یغمائی

پست الکترونیکی : yaghmaei_p@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی جانوری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زیست شناسی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/07/01

پری چهره یغمائی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^